NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930-16/7/2021) - TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. 
  11/05/2021 09:33     |  Lượt xem 2193   

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Riêng tỉnh Khánh Hòa có 13 ứng cử viên, trong đó có 10 ứng cử viên do địa phương giới thiệu và 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu. Theo đó, 13 người ứng cử được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau: Đơn vị bầu cử số 1, gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, được phân bổ 4 ứng cử viên, được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 2, gồm TP. Nha Trang, được phân bổ 4 ứng cử viên, được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 3, gồm: TP. Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa, được phân bổ 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu. Trân trọng giới thiệu đến cử tri trong tỉnh tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên (xếp theo thứ tự alphabet).


 

- Họ và tên: TRẦN TUẤN ANH; sinh ngày 6-4-1964.


- Quê quán: Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế, ngoại giao; Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xác định sẽ tập trung vào những nội dung hoạt động trọng tâm như sau:


Trước hết, tôi luôn bám sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn cuộc sống của người dân và doanh nghiệp để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm và là mục tiêu phục vụ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Thứ hai, tập trung đề xuất các kiến nghị, giải pháp với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội để hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa; tạo mối liên kết mạnh mẽ giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và giữa các vùng trong cả nước nhằm phát triển nhanh và bền vững đất nước.


Thứ ba, chú trọng tổng kết, đánh giá các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng những nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội. Tôi sẽ cùng Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp, mới nảy sinh mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, đặc biệt sẽ tính tới việc thí điểm, tổng kết một số chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.


Thứ tư, tập trung phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp - năng lượng, du lịch chất lượng cao, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.


Thứ năm, tập trung giám sát về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những vấn đề bức xúc cử tri phản ánh. Qua đó, phát huy những kết quả tích cực, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, giúp các cơ quan hữu quan nhận thức đầy đủ trách nhiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.  


HẢI LĂNG (Lược ghi)

 

Quan tâm đến phát triển thủy sản và chính sách “tam nông”

- Họ và tên: LÊ HẢI DŨNG; sinh ngày 10-12-1976


- Quê quán: Xã Nghi Hòa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.


- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; đại học chuyên ngành Luật Kinh tế - Dân sự.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ luôn gắn bó, thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tôi sẽ tập trung quan tâm vào các lĩnh vực sau:


Một là, các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhất là áp dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực, ngành nghề, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo…
Hai là, dành nhiều sự quan tâm đến phát triển thủy sản, nông nghiệp, nông thôn, nông dân; chú trọng việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng và khai thác thủy sản; vật tư phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản nhằm góp phần ổn định đời sống của nông dân.


Ba là, quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch và phát triển các công trình thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy sản: Cảng cá, luồng lạch, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và khai thác có hiệu quả các công trình thủy sản được giao khác; tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá.


BÍCH LA (Lược ghi)

 


 

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân

- Họ và tên: HÀ HỒNG HẠNH;


sinh ngày 18-11-1976.


- Quê quán: xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế thủy sản.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.


Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung vào các vấn đề chính sau:


Tôi sẽ tích cực tham gia vào hoạt động lập pháp của Quốc hội nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quốc gia; tham gia góp ý, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


Bên cạnh đó, tôi quan tâm đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, giải quyết những vấn đề khó khăn của hội viên nông dân; nhất là hỗ trợ hội viên về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết 6 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà băng - Nhà khoa học - Nhà phân phối và liên kết nông dân giỏi với nông dân để nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tập trung các nguồn lực, tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn…


Tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham gia góp ý, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức pháp luật cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng biển đảo. Bên cạnh đó, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương; tham gia các cuộc tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề đạt với Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri…


THANH LONG (Lược ghi)


 

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề


- Họ và tên: VÕ THÀNH HOÀNG HIẾU;

- Sinh ngày 7-11-1980.


- Quê quán: Bình Ân, Gò Công, tỉnh Tiền Giang.


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Mạng và hệ thống điện.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ cố gắng và quyết tâm làm thật tốt nhiệm vụ của người đại biểu, cụ thể:


Tôi sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Tôi sẽ tích cực đề xuất cải cách hành chính, đấu tranh và giải quyết triệt để các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.


Tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực đông đảo cử tri quan tâm; góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt các mục tiêu của quốc gia và của tỉnh Khánh Hòa, trong đó phải đặt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết.


Tôi sẽ tham gia đóng góp tích cực, góp ý xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; qua đó làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, ông quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


Trên cương vị và lĩnh vực công tác của mình, tôi sẽ đề xuất các giải pháp đào tạo nghề nghiệp trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và phù hợp, giải quyết việc làm cho đội ngũ lao động của tỉnh; tăng cường thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng và năng suất lao động của nguồn nhân lực, tham mưu xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ sáng tạo và khởi nghiệp.


Xuân Thành (Lược ghi)
Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
 

- Họ và tên: TRƯƠNG THANH HÒA;

- Sinh ngày 1-1-1972.


- Quê quán: Xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thị ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa.


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:


Thứ nhất, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chính quyền địa phương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri; đồng thời, đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, HĐND các cấp, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị.


Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức thành viên, các cấp, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


Thứ ba, tập trung nghiên cứu, đề xuất một số nội dung cụ thể về các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; các giải pháp phát triển hạ tầng ở các xã miền núi, hệ thống thủy nông ở các vùng chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn, nhất là những khu vực nông dân bị thu hồi đất để phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ; chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư sản xuất; cung cấp kịp thời cho nông dân các thông tin về cung cầu, giá cả thị trường, đầu ra của nông sản… ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, đề xuất các chính sách đối với cán bộ ở cơ sở, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh và đất nước.


K.HÀ (Lược ghi)

 


 

Đề xuất với Trung ương cơ chế, chính sách để phát triển Khánh Hòa


- Họ và tên: TRẦN NGỌC KHÁNH;


- Sinh ngày 14-11-1964.


- Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.


Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:


Một là, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.


Hai là, phát huy sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; luôn lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trên các lĩnh vực công tác như: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...


Ba là, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục sát cánh, đồng hành với chính quyền các cấp trong tỉnh, có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương về cơ chế, chính sách nhằm phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.


Bốn là, cùng với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh; chú trọng xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng các lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, trong đó có các lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa.


THỦY BA (Lược ghi)

 

 

Nỗ lực khôi phục kinh tế du lịch của tỉnh


- Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG MINH; sinh ngày: 16-6-1968.


- Quê quán: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công  ty Cổ phần  Nhà ga Quốc tế Cam Ranh.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc  hội khóa XV, tôi sẽ tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:


Một là, thường xuyên giữ mối liên hệ, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ một cách trung thực, có trách nhiệm; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; kiến nghị, đề xuất những giải pháp khả thi để Quốc hội và Chính phủ giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm.


Hai là, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; tham mưu, giúp việc cho Quốc hội trong việc xây dựng khung hành lang pháp lý đảm bảo tính khả thi, sát với thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân; tích cực thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan Nhà nước.


Trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, tôi nhận thấy các vấn đề mà cử tri quan tâm, đó là: Sớm thúc đẩy các quy định pháp luật, chính sách của Chính phủ đi vào thực tiễn, giải quyết những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, khôi phục kinh tế du lịch của tỉnh, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững; gắn kết các doanh nghiệp du lịch cùng quảng bá, xúc tiến du lịch thương mại trong và ngoài nước, sớm ghi tên Nha Trang - Khánh Hòa trên bản đồ du lịch thế giới.

Cử tri cũng quan tâm đến việc thực hiện đồng bộ các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo môi trường trong sạch, tạo sự an tâm cho du khách cũng như người dân khi du lịch và làm việc tại Khánh Hòa và các vùng lân cận; đề xuất, chủ động quảng bá mở thêm đường bay đến các thị trường mới nhằm đa dạng hóa thị trường khách du lịch…


Là ứng cử viên nữ, tôi dành sự quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, sức khỏe lao động nữ, bình đẳng giới và phát huy vai trò của người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202105/chuong-trinh-hanh-dong-cua-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-8215549/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 10.593.523